Dược lâm sàng

Hướng dẫn điều trị (eTG) của Úc là một trong những tài liệu chuyên môn có giá trị, cung cấp các khuyến cáo rõ ràng, súc tích, độc lập, dựa trên bằng chứng để điều trị cho người bệnh và do một số chuyên gia hàng đầu của Úc xây dựng.

Hướng dẫn điều trị Ltd (TGL) cam kết thúc đẩy việc sử dụng thuốc hợp lý trên toàn nước Úc, khu vực và trên toàn cầu. Để hỗ trợ cam kết này, TGL cung cấp Hướng dẫn điều trị miễn phí cho những người đến từ và/hoặc làm việc ở các nước có thu nhập thấp và trung bình thông qua Chương trình Các nước đang phát triển của Úc.

Để trao đổi cách tiếp cận miễn phí cho bạn và các đồng nghiệp của bạn, và để tìm hiểu về những cách khác mà chương trình có thể hỗ trợ cho việc xây dựng hướng dẫn của địa phương, hãy gửi email tới Chương trình Các nước đang phát triển tại enunan@tg.org.au <mailto: enunan@tg.org .au>.

Erin Nunan | Người Quản lý chương trình các nước đang phát triển

Link : https://tgldcdp.tg.org.au/guideLine?guidelinePage=Antibiotic&frompage=carousel 

 

 

Thông tư số 22/2011/TT-BYT Tải về
Thông tư số 23/2011/TT-BYT Tải về
Thông tư số 21/2013/TT-BYT Tải về
Thông tư số 31/2012/TT-BYT Tải về
Hướng dẫn ADR 2013 Tải về
Dược thư Quốc gia Việt Nam Xem chi tiết